Regulamin

 • 1 Definicje
 1. Woman’s Art – organizator kursów z zakresu zajęć artystycznych oraz szkoleń o charakterze edukacyjnych sportowym. Centrum szkoleniowe założone zostało przez Emilię Nowak, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Woman’s Art Emilia Nowak z siedzibą przy ul. Bliska 16, 62-080 Lusowo, NIP 7 772 935 556, tel. 660 282 722, e-mail: womansart@o2.pl
 1. Umowa – stosunek prawny łączący Woman’s Art z Uczestnikiem określający wzajemne zobowiązania stron.
 2. Regulamin –warunki Umowy łączącej Woman’s Art z Uczestnikiem i każdą osobą, która przekroczy próg Woman’s Art, określająca zasady korzystania z usług Woman’s Art dostępne pod adresem: https://womansart.pl oraz na Recepcji.
 3. Cennik – wykaz aktualnych cen za szkolenia i zajęcia w Woman’s Art dostępny na Stronie internetowej oraz w placówce Woman’s Art, stanowiący nieodłączną część Regulaminu.
 1. Karnet – wykupiony Kurs/Szkolenie, posiadaczem Karnetu może zostać tylko imiennie wskazana osoba, po uprzednim złożeniu oświadczeń. Nie ma możliwości przekazywania Karnetu do wykorzystania innym osobom niż wskazana imiennie w Karnecie.
 1. Kurs/ Szkolenie – cykl zajęć artystycznych/sportowych o charakterze pozaszkolnym edukacyjnym i zorganizowanym dla Uczestników, prowadzonych przez Instruktorów (Szkoleniowców) zatrudnianych przez Woman’s Art, składających się z części teoretycznej oraz praktycznej, po ukończeniu których Uczestnik otrzymuje certyfikat. Zajęcia artystyczne mają na celu przygotowanie grup do wydarzenia artystycznego w postaci pokazów tańca zorganizowanych przez Woman’s Art, ale także przedstawień, pokazów i zawodów organizowanych przez inne jednostki.
 1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Przedsiębiorca o cechach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Uczestnik –Konsument, Przedsiębiorca o cechach konsumenta lub Przedsiębiorca, który zawarł z Woman’s Art Umowę.
 1. Strony – Uczestnik i Woman’s Art.
 1. Ogólne Warunki Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Woman’s Art, dalej: („OWU”) – zbiór zasad obowiązujących w Woman’s Art, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.
 1. Polityka prywatności – informacje dla Uczestników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, dostępne w niniejszym Regulaminie.
 2. Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego – spis reguł i zasad postępowań w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla pracowników oraz Uczestników, zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników oraz Uczestników i innych osób z zewnątrz, ograniczenia liczby kontaktów na terenie Woman’s Art, kompleksowego działania dostosowanego do etapu zaawansowania stanu epidemicznego, dostępny na Stronie Internetowej oraz na Recepcji.
 3. Strona internetowa – prowadzony przez Woman’s Art serwis pod adresem www.womansart.pl, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o kursach i szkoleniach.
 1. Załączniki – dokumenty stanowiące integralną część Umowy. Są nimi: Formularz odstąpienia od Umowy, Cennik, OWU, Procedura Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego, Polityka Prywatności.
 
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej przez Woman’s Art i stanowi umowę w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.
 1. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Woman’s Art na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. Kontakt z Woman’s Art możliwy jest telefonicznie 696-737-661, mailowo womansart@o2.pl, recepcjastudio@o2.pl pisemnie lub osobiście adres: ul. Bliska 16, Lusowo.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Woman’s Art na Stronie internetowej w sposób umożliwiający Uczestnikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 1. Udział w Kursach i Szkoleniach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat, która z odpowiednim wyprzedzeniem zapisała się na nie i uiściła za nie opłatę. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 1. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Decyzja o uczestniczeniu w Kursach/ Szkoleniach powinna być poprzedzona przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania przez Uczestnika tutejszego Regulaminu wraz z Załącznikami. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, a osoby, które go nie przestrzegają mogą zostać skreślone z listy Uczestników.
 1. Uczestnik przed przystąpieniem do Kursów/Szkoleń zobowiązany jest do wypełnienia ankiety dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem wraz z Załącznikami tj. Formularzem odstąpienia od Umowy, Cennikiem, OWU, Polityką Prywatności oraz Procedurą realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego.
 • 3 Główne cechy świadczenia
 1. Przedmiotem świadczenia jest usługa edukacyjna w postaci Kursów/Szkoleń artystycznych/sportowych o charakterze pozaszkolnym i zorganizowanym dla Uczestników, prowadzonych przez Instruktorów (Szkoleniowców) zatrudnianych przez Woman’s Art, składających się z części teoretycznej oraz praktycznej, po ukończeniu których Uczestnik otrzymuje certyfikat. Zajęcia artystyczne mają na celu przygotowanie grup do wydarzenia artystycznego w postaci pokazów tańca zorganizowanych przez Woman’s Art, ale także przedstawień, pokazów i zawodów organizowanych przez inne jednostki (dalej: „usługa edukacyjna”).
 1. Wzajemne obowiązki Woman’s Art i Uczestnika zostały opisane w OWU dostępnych na Stronie internetowej pod adresem: www.womansart.pl – które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza akceptację OWU i innych Załączników.
 1. Uczestnik dokonuje zapisu na wybrany Kurs lub Szkolenie, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej:
 1. Sposób i termin spełniania przez Woman’s Art świadczenia w postaci usługi edukacyjnej uzależniony jest od wyboru przez Uczestnika rodzaju usługi edukacyjnej. Umowa zawarta jest na czas oznaczony – na czas realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych w terminie określonym przez strony tejże Umowy. Uczestnik informowany jest o sposobie i terminie spełnienia świadczenia usług edukacyjnych przez Woman’s Art nie później niż w chwili wyrażenia przez Uczestnika woli na związanie się Umową mailowo na adres elektroniczny podany przez Uczestnika, telefonicznie lub ustnie w recepcji Woman’s Art.
 • 4 Sposób zawarcia Umowy
 
 1. Uczestnik może zawrzeć Umowę z Woman’s Art:
osobiście w siedzibie Woman’s Art, podpisując oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu po potwierdzeniu dostępności miejsca na wybraną usługę edukacyjną przez pracowników Woman’s Art lub zawierając odrębną, ustaloną indywidualnie umowę o świadczenie usług edukacyjnych,
 1. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Uczestnika powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez Uczestnika, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie on sam.
 1. Zawarcie Umowy pociąga ze sobą obowiązek zapłaty. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty przedpłaty w określonym w wiadomości terminie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi edukacyjnej.
 1. Dokonanie przedpłaty po potwierdzeniu dostępności miejsca przez Woman’s Art na wybraną usługę jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 • 5 Płatności
 
 1. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest pod warunkiem posiadania ważnego i opłaconego imiennego karnetu lub opłacenie pojedynczego wejścia.
 1. Cennik dostępny jest pod adresem:
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w polskich złotych.
 1. Woman’s Art zastrzega możliwość zmiany Cennika. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych przed jego wejściem w życie.
 1. W przypadku dokonywania przelewu przez Uczestnika, Uczestnik ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której Uczestnik dokonuje przelewu.
 1. Płatności mogą być wnoszone:
 • za Szkolenie o charakterze sportowo – artystycznym: Zumba, sexy ciałko, zdrowy kręgosłup, step, kobieta w ciąży, mama i dziecko, joga, bodyart, pilates
 • za Kurs o charakterze artystycznym: Balet, Jazz, Akrobatyka, Gimnastyka Artystyczna, Salsa i Bachata, Taniec towarzyski, Zumba dla dzieci, Afro, Afrowless
 1. Każdy wykupiony karnet jest imienny i dotyczy jednej osoby.
 1. Karnet nie może być odstąpiony osobom trzecim.
 1. W przypadku niezgodności danych na karnecie z danymi na dokumencie tożsamości lub legitymacją szkolną Woman’s Art może zatrzymać karnet.
 1. Woman’s Art zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności danych osobowych Uczestnika z danymi na karnecie wstępu.
 1. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karty ani do zwrotu pieniędzy. Zajęcia można odrobić na innych zajęciach w terminie ważności karnetu.
 1. Woman’s Art udostępnia następujące metody płatności:
 2. gotówka lub karta na miejscu w Recepcji,
 3. przelew tradycyjny
 1. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranym Kursie/ Szkoleniu jest dokonanie opłaty za karnet zgodnie z Cennikiem przed rozpoczęciem zajęć. Opłata powinna zostać uregulowana przed zajęciami, a po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na dany Kurs/Szkolenie drogą wiadomości e-mail lub potwierdzenia telefonicznego.
 1. W przypadku braku wpłaty wymaganej przedpłaty w terminie i przy braku kontaktu ze strony Uczestnika z Woman’s Art, Umowa rozwiązuje się automatycznie po upływie terminu zapłaty przedpłaty.
 1. Na wniosek Uczestnika zgłoszony najpóźniej w momencie płatności za Karnet lub lekcje indywidualne, Woman’s Art wystawi fakturę. W momencie zgłoszenia wniosku o wystawienie faktury przez Uczestnika, jest on proszony o złożenie oświadczenia czy jest Przedsiębiorcą czy Przedsiębiorcą o cechach konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 1. Jeżeli Uczestnikowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane przez Woman’s Art w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Uczestnika konto bankowe lub inną metodą płatności.
 1. W przypadku niepojawienia się w Woman’s Art w dniu rozpoczęcia świadczenia danych usług edukacyjnych przez Woman’s Art, Woman’s Art może zaliczyć część lub całość wniesionej opłaty na poczet faktycznie poniesionych kosztów wynikających z rezerwacji miejsca na Zajęciach przez Uczestnika, zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego.
 • 7 Prawo odstąpienia
 1. Uczestnik, będący konsumentem lub przedsiębiorcą o cechach konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu ma 14 dni na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Uczestnikowi (konsumentowi lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta), jeżeli Woman’s Art wykonała pełną usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, a ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Woman’s Art utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Uczestnikowi, będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą o cechach konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 38 ust. 12 Ustawy Prawa konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi i kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Uczestnika (tj. konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta) – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik (tj. konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta), który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 5. Odstąpienie od Umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnetu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być opatrzone datą i jeżeli jest składane w wersji papierowej, podpisem oraz powinno się składać według wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Można także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres womansart@o2.pl. Jeżeli Uczestnik (tj. konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta) skorzysta z takiej możliwości, Woman’s Art prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 • 8 Odpowiedzialność Woman’s Art
 1. Woman’s Art ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług edukacyjnych na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 1. Woman’s Art nie świadczy usług posprzedażowych ani gwarancji.
 • 9 Reklamacje
 1. Uczestnik może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone nie są realizowane przez Woman’s Art lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub wykupionym Karnetem. Woman’s Art ponosi odpowiedzialność względem Uczestnika zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. dane tożsamości reklamującego,
 4. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
 5. okoliczności uzasadniające reklamację,
 6. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 7. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres: womansart@o2.pl, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
 8. Woman’s Art udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Woman’s Art może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
 10. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,
 11. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Uczestnika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,
 12. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,
 13. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 14. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Woman’s Art wzywa reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 15. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Woman’s Art poinformuje niezwłocznie reklamującego.
 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika, będącego Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Uczestnik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Uczestnik może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Woman’s Art,
 3. Uczestnik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Woman’s Art,
 4. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Woman’s Art, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
 • 11 Dane osobowe
 1. Informacje o sposobie i celach przetwarzania danych osobowych Uczestnika znajdują się pod adresem: www.womansart.pl oraz wywieszone zostały w Woman’s Art.
   
 • 12 Obowiązki Uczestnika
 
 1. Uczestnik jest zobowiązany do:
 2. a) postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich,
 3. b) przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób niewprowadzający w błąd;
 4. c) niezwłocznego informowania Woman’s Art o zmianach danych mających wpływ na organizację i przeprowadzenie usługi edukacyjnej;
 5. d) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Uczestnik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Uczestników czy Woman’s Art, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 • 13 Zmiany Regulaminu
 
 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 2. O wprowadzonych zmianach Woman’s Art poinformuje Uczestników, będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami o cechach konsumenta mailem lub pisemnie, a Uczestnicy mają możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia im informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z usługi na zasadach przyjętych w Regulaminie albo dostarczyć Woman’s Art pisemnie lub mailem oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu. Brak rezygnacji z usług przez Uczestnika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian, w związku z czym Uczestnik nadal będzie mógł uczestniczyć w Kursach/Szkoleniach. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 3. Zmiany Regulaminu dotyczące Uczestników będących Przedsiębiorcami wchodzą w
życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej.
 1. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 2. Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez Woman’s Art promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.
   
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta oraz przedsiębiorcy o cechach konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument lub Przedsiębiorca o cechach konsumenta, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Woman’s Art.
 5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są:
 6. a) Formularz odstąpienia od Umowy
 7. b) Cennik
 8. c) Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Woman’s Art („OWU”)
 9. d) Polityka prywatności
 10. e) Procedura Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego