Polityka prywatności

Polityka prywatności Woman’s Art

 

 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Emilia Nowak, prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą Woman’s Art Emilia Nowak z siedzibą przy ul. Bliskiej 16, 62-080 Lusowo, NIP 7 772 935 556, tel 696 737 661, e-mail: womansart@o2.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

 1. a) w celu sprzedaży usług, będących przedmiotem oferty przetwarzamy takie dane jak: nazwisko i imiona, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania i kod pocztowy, wiek, aktywność względem korzystania z poszczególnych usług. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich jak i ich rodziców.
 2. b) w celu nawiązania współpracy i odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane w formularzu kontaktowym. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 3. c) w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora Danych Osobowych przetwarzamy takie dane jak:

– informacje o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. pozwalający przetwarzać dane dla prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami oraz art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. pozwalający przetwarzać dane, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

–  informacje o stanie zdrowie tj. w szczególności informacje o ewentualnych objawach chorobowych. Podstawą prawną jest tu art. 9 ust. 2 lit. i RODO zezwalający na gromadzenie takich danych ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami;

 

 1. d) w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

 

 1. e) w celach marketingowych, tj. doręczania mailingów informacyjnych i reklamowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, wizerunek. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody

 

 1. f) w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – zezwala na to art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

 

 1. Administrator przetwarza dane klientów oraz pracowników, osób samozatrudnionych
  oraz innych podmiotów współpracujących, w tym również podmiotów
  zewnętrznych.

 

 1. Ze względu na korzystanie z pomocy innych podmiotów przy prowadzeniu działalności, dane, z wyjątkiem danych wskazanych w ust.3 lit.c i f mogą być przekazane takim podmiotom jak pracownikom Administratora, firmie księgowej czy prawnikowi. W związku z przetwarzaniem danych w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora Danych Osobowych, odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Oprócz sytuacji wskazanych powyżej może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu zajdzie konieczność przekazania danych osobowych również innym podmiotom. Na tym etapie trudno jest przewidzieć kto może się zgłosić z żądaniem udostępnienia danych osobowych, jednak zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych wnikliwie analizujemy i konsultujemy z prawnikiem, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

 1. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub telefon oraz informacje o stanie zdrowia i o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka) jest konieczne do zawarcia umowy i wykonania usługi (bez tych danych wykonanie usługi nie będzie możliwe).

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe są przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji oraz maksymalny czas przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe zostaną w sposób nieodwracalny usunięte lub zniszczone.

Dla przykładu: zewnętrzna firma księgowa przetwarza dane przez okres minimum do czasu przedawnienia terminu ewentualnego roszczenia, nie krócej aniżeli wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości tj. minimum 5 lat.

Dane pracowników tj. listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty firma zobowiązana jest przechowywać przez okres minimum 10 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie.

Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

 1. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne – tzn., że do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem osobiście pod adresem podanym powyżej i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 1. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.